Målen Preciseringar
(1) Klimatpolitiska Mål
Begränsad klimatpåverkan
 • Den globala medeltemperaturökningen begränsas till långt under 2 grader Celsius över förindustriell nivå
 • Ansträngningar görs för att hålla ökningen under 1,5 grader Celsius över förindustriell nivå
Utsläppsmålen
(2) Skogspolitiska Mål
Produktionsmål
 • Skogen och skogsmarken ska utnyttjas effektivt och ansvarsfullt så att den ger en uthålligt god avkastning
Miljömål (”levande skogar”)
 • Bevara och utveckla biologisk mångfald i skogen
 • Bevara och utveckla kulturmiljövärden i skogen
(3) Vattenpolitiska Mål
Miljömål: Levande sjöar och vattendrag
 • Landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion och naturlig produktionsförmåga ska bevaras
 • Biologisk mångfald ska bevaras
Miljömål: Grundvatten av god kvalitet
 • Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning
 • Grundvattnet ska bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag
Minska negativa konsekvenser av översvämningar
 • Kunna planera och minska risken för negativa följder av översvämningar
Miljömål: Hav i balans samt levande kust och skärgård
 • Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga
 • Kust och skärgård ska ha en hög grad av biologisk mångfald • Kust och skärgård ska ha en hög grad av upplevelsevärden
Miljömål: Myllrande våtmarker
 • Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska bibehållas
 • Värdefulla våtmarker ska bevaras för framtiden.
(4) Energipolitiska Mål
Ekologisk hållbar energiförsörjning
 • Minska energianvändningen
 • En fortsatt hög produktion av vattenkraft
 • Öka andelen el från förnybara energikällor
Energieffektivisering
 • effektiv användning av el och annan energi
(5) Jordbruks-/Livsmedels-politiska Mål
Miljömål: Ett rikt odlingslandskap
 • Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och livsmedelsproduktion ska skyddas
 • Den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena ska bevaras och stärkas
Marknadsorienterad & konkurrenskraftig jordbrukssektor
 • stärka konkurrenskraften i sektorn på marknadsmässiga villkor
 • livsmedel på marknaden ska vara säkra och märkta på rätt sätt
 • öka den ekologiska produktionen och konsumtionen av livsmedel
(6) Miljöpolitiska Mål
Miljömål: Ett rikt växt- och djurliv
 • Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt
 • Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och processer ska värnas
 • Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation.
Miljömål: Ingen övergödning
 • Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan (på människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten)
Miljömål: Storslagen fjällmiljö
 • Fjällen ska ha en hög grad av ursprunglighet vad gäller biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden
Miljömål: Bara naturlig försurning
 • De försurande effekterna av nedfall och markanvändning ska underskrida gränsen för vad mark och vatten tål.