MÃ¥len Preciseringar
(1) Klimatpolitiska MÃ¥l
Begränsad klimatpåverkan
 • Den globala medeltemperaturökningen begränsas till lÃ¥ngt under 2 grader Celsius över förindustriell nivÃ¥
 • Ansträngningar görs för att hÃ¥lla ökningen under 1,5 grader Celsius över förindustriell nivÃ¥
Utsläppsmålen
(2) Skogspolitiska MÃ¥l
Produktionsmål
 • Skogen och skogsmarken ska utnyttjas effektivt och ansvarsfullt sÃ¥ att den ger en uthÃ¥lligt god avkastning
Miljömål (”levande skogar”)
 • Bevara och utveckla biologisk mÃ¥ngfald i skogen
 • Bevara och utveckla kulturmiljövärden i skogen
(3) Vattenpolitiska MÃ¥l
Miljömål: Levande sjöar och vattendrag
 • Landskapets ekologiska och vattenhushÃ¥llande funktion och naturlig produktionsförmÃ¥ga ska bevaras
 • Biologisk mÃ¥ngfald ska bevaras
Miljömål: Grundvatten av god kvalitet
 • Grundvattnet ska ge en säker och hÃ¥llbar dricksvattenförsörjning
 • Grundvattnet ska bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag
Minska negativa konsekvenser av översvämningar
 • Kunna planera och minska risken för negativa följder av översvämningar
Miljömål: Hav i balans samt levande kust och skärgård
 • Västerhavet och Östersjön ska ha en lÃ¥ngsiktigt hÃ¥llbar produktionsförmÃ¥ga
 • Kust och skärgÃ¥rd ska ha en hög grad av biologisk mÃ¥ngfald • Kust och skärgÃ¥rd ska ha en hög grad av upplevelsevärden
Miljömål: Myllrande våtmarker
 • VÃ¥tmarkernas ekologiska och vattenhushÃ¥llande funktion i landskapet ska bibehÃ¥llas
 • Värdefulla vÃ¥tmarker ska bevaras för framtiden.
(4) Energipolitiska MÃ¥l
Ekologisk hållbar energiförsörjning
 • Minska energianvändningen
 • En fortsatt hög produktion av vattenkraft
 • Öka andelen el frÃ¥n förnybara energikällor
Energieffektivisering
 • effektiv användning av el och annan energi
(5) Jordbruks-/Livsmedels-politiska MÃ¥l
Miljömål: Ett rikt odlingslandskap
 • Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och livsmedelsproduktion ska skyddas
 • Den biologiska mÃ¥ngfalden och kulturmiljövärdena ska bevaras och stärkas
Marknadsorienterad & konkurrenskraftig jordbrukssektor
 • stärka konkurrenskraften i sektorn pÃ¥ marknadsmässiga villkor
 • livsmedel pÃ¥ marknaden ska vara säkra och märkta pÃ¥ rätt sätt
 • öka den ekologiska produktionen och konsumtionen av livsmedel
(6) Miljöpolitiska Mål
Miljömål: Ett rikt växt- och djurliv
 • Den biologiska mÃ¥ngfalden ska bevaras och nyttjas pÃ¥ ett hÃ¥llbart sätt
 • Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och processer ska värnas
 • Arter ska kunna fortleva i lÃ¥ngsiktigt livskraftiga bestÃ¥nd med tillräcklig genetisk variation.
Miljömål: Ingen övergödning
 • Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha nÃ¥gon negativ inverkan (pÃ¥ människors hälsa, förutsättningar för biologisk mÃ¥ngfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten)
Miljömål: Storslagen fjällmiljö
 • Fjällen ska ha en hög grad av ursprunglighet vad gäller biologisk mÃ¥ngfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden
Miljömål: Bara naturlig försurning
 • De försurande effekterna av nedfall och markanvändning ska underskrida gränsen för vad mark och vatten tÃ¥l.